Statut Osiedla ZWM

STATUT OSIEDLA ZWM

§1.

 1. Osiedla jest jednostką pomocniczą Gminy Trzebinia i stanowi wspólnotę osób zamieszkałych na jego terenie.
 2. Działalność w organach  osiedla ma charakter społeczny.

§2.

Granice – terytorium osiedla określa mapka stanowiąca załącznik do statutu.

§3.

Osiedla nie posiada własnego budżetu i nie prowadzi samodzielnie gospodarki finansowej, z wyłączeniem środków przewidzianych dla Osiedla w budżecie Gminy, w zakresie uzyskanych dotacji oraz dochodów własnych.

§4.

 1. Organami samorządu osiedla są:
  1. zebranie mieszkańców osiedla,
  2. rada osiedla,
  3. zarząd osiedla.
 2. Kadencja Rady Osiedla i Zarządu trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

§5.

 1. Zebranie wyborcze mieszkańców osiedla zwoływane jest przez Zarząd Miasta dla dokonania wyboru przewodniczącego Rady Osiedla oraz Rady Osiedla spośród osób uprawnionych do udziału w zebraniu i po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców osiedla w terminie co najmniej 7 dni przed zebraniem i w sposób przyjęty na osiedlu.
 2. Powiadomienie, o którym mowa w ust.1 winno informować o wyborczym charakterze zebrania , miejscu jego odbycia, godziny rozpoczęcia z ewentualnymi podziałami na I i II termin oraz innych sprawach mających być rozpatrywanymi na zebraniu.
 3. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miasta.
 4. Dla ważności wyborów wymagana jest obecność co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla. Dotyczy to pierwszego terminu zebrania. 
 5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie ( drugim ) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu, jednak nie mniejszą niż podwójna liczba miejsc mandatowych w osiedlu.
 6. Kolejne zebranie wyborcze, o ile zwołane przez Zarząd w I i II terminie nie odbyło się, Zarząd zwołuje do 6-mcy od terminu pierwszego zebrania.

§6.

 1. Przewodniczącym Rady Osiedla zostaje wybrana osoba, która w głosowaniu tajnym uzyska największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów kandydatów wybór jest powtarzany.
 2. Przewodniczący Rady Osiedla jest równocześnie przewodniczącym Zarządu Osiedla.
 3. Rada Osiedla może wybrać z- cę przewodniczącego Rady Osiedla na zasadach określonych w §10 ust.6 statutu.

§7.

 1. Członkowie Rady Osiedla wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów – osób uprawnionych do udziału w zebraniu, w liczbie14, a gdy osiedle  przekroczy 4 000 mieszkańców w liczbie 17, nie licząc wcześniej wybranego, a wchodzącego w skład Rady Osiedla przewodniczącego.
 2. Wybranymi do Rady Osiedla są osoby, które uzyskają największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów wybór jest powtarzany wobec tych osób, które uzyskały tę samą ilość głosów.
 3. Głosowanie jest jawne, o ile nie postanowi inaczej Zebranie Wyborcze.

§8.

Składająca się z 15, a gdy liczba mieszkańców przekroczy 4000 mieszkańców z 18 członków Rada Osiedla jest organem uchwałodawczym w osiedlu.

§9.

W przypadku, gdy w wyniku rezygnacji wzgl. z innych przyczyn liczba członków Rady ulegnie zmniejszeniu o minimum 1/3, dokonywane są wybory uzupełniające na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających z tym, iż zebranie wyborcze do uzupełnienia składu Rady Osiedla zwołuje Zarząd Osiedla powiadamiając o tym Zarząd Miasta.

§10.

 1. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd Osiedla, na czele którego stoi przewodniczący.
 2. Przewodniczący Zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującym funkcjonariuszom publicznym.
 3. Zarząd osiedla liczy 5 osób wybranych przez Radę Osiedla spośród członków Rady Osiedla, licząc w tym uprzednio wybranego przewodniczącego.
 4. Wybór członków Zarząd odbywa jawnie, chyba, że Rada Osiedla postanowi inaczej.
 5. Przewodniczący Zarządu Osiedla może uczestniczyć w pracach Rady Miasta na zasadach określonych w statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu oraz pobierać diety wg zasad ustanowionych przez Radę Miasta.
 6. Rada Osiedla może wybrać z-cę przewodniczącego Rady Osiedla, a zarazem z-cę przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym, o ile nie postanowi o tajności głosowania, przy obecności minimum2/3 Składu Rady. W takiej sytuacji odpowiednio zmniejsza się ilość osób wybranych do organów Osiedla wg. zasad określonych w paragrafach poprzedzających.

§11.

 1. Rada Osiedla podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla Osiedla a w szczególności dotyczących:
  1. występowania do Rady Miasta i Zarządu z wnioskami dot. budżetu Gminy i zadań do realizacji w terminach i trybie uchwalonym przez Radę Miasta w ramach procedury uchwalania budżetu,
  2. zagospodarowania osiedla i planów w tym zakresie,
  3. utrzymania, konserwacji remontów urządzeń socjalnych, kulturalnych i sportowych osiedla,
  4. tematów i problemów przekazanych do rozpatrzenia przez Radę i Zarząd Miasta,
  5. utrzymania porządku na terenie osiedla,
  6. dróg osiedlowych, ich utrzymania oraz oświetlenia,
  7. przeznaczenia środków będących w ich dyspozycji.
 2. Rada Osiedla.
  1. występuje do Rady Miasta i Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których  załatwienie wykracza poza jej możliwości,
  2. dokonuje corocznie oceny działalności Zarządu Osiedla,
  3. stanowi o innych sprawach dotyczących osiedla w ramach obowiązujących przepisów,
  4. wg. uznania wyraża opinie o wszystkich sprawach dot. osiedla.

§12.

Zarząd Osiedla:

 1. ustala projekt porządku obrad Rady Osiedla,
 2. zwołuje zebranie mieszkańców Osiedla dla dokonania wyborów uzupełniających do Rady Osiedla z powiadomieniem Zarządu Miasta, jak też spotkania z mieszkańcami wg potrzeb,
 3. zwołuje zebranie mieszkańców osiedla oraz ustala projekt porządku obrad tego zebrania,
 4. wykonuje uchwały Rady Osiedla,
 5. występuje wobec Rady Osiedla z inicjatywami dotyczącymi uchwał oraz opinii w sprawach problemów osiedla i realizacji przyjętych zadań,
 6. współdziałania z radnymi, szczególnie z terenu osiedla oraz z różnymi organizacjami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi na rzecz osiedla i jego mieszkańców,
 7. wysłuchuje w ramach własnej organizacji pracy, postulatów i uwag mieszkańców osiedla.

§13.

Do obowiązków przewodniczącego Rady Osiedla należy w szczególności:

 1. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Osiedla i Zarządu,
 2. prowadzenie zebrań mieszkańców osiedla,
 3. działanie stosowne do wskazań Rady i Zarządu Osiedla oraz Rady i Zarządu Miasta
 4. reprezentowanie mieszkańców wobec władz samorządowych Gminy,
 5. składanie informacji z działalności Rady i Zarządu na spotkaniach z mieszkańcami wzgl. Zebraniach wyborczych po upływie kadencji.

§14.

 1. Uchwały Rady Osiedla winny być dostarczane do biura Rady Miasta w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
 2. Realizacja uchwały niezgodnie z prawem podlega wstrzymaniu przez przewodniczącego Rady Miasta, o czym przewodniczący powiadamia Radę Osiedla oraz informuje Radę Miasta na najbliższej sesji.
 3. Rada Miasta może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o której mowa w ust.2

§15.

Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w sposób określony w statucie Gminy, a w szczególności:

 • posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy w zakresie uzyskanych dotacji oraz dochodów własnych,
 • zarządza i korzysta z mienia komunalnego w ten sposób, iż może prowadzić zwykły zarząd majątkiem zgodnie z treścią przysługującego im prawa, z wyłączeniem uprawnienia do rozporządzania mieniem poprzez jego sprzedaż bądź użyczenie,
 • może samodzielnie podejmować czynności wynikające ze zwykłego zarządu majątkiem itp.
 1. udostępniać mienie osobom trzecim w drodze stosownych czynności prawnych o charakterze odpłatnym,
 2. prowadzić działalność o charakterze użyteczności publicznej w oparciu o posiadanie mienia z prawem do wykorzystania uzyskanych z tego tytułów dochodów.
 3. występować z wnioskiem do Rady Miasta  w zakresie uzyskania zgody na rozporządzanie mieniem będących w jego dyspozycji.

§16.

Rada Miasta może odwoływać przewodniczącego Rady Osiedla oraz Radę Osiedla na pisemny wniosek 10% uprawnionych mieszkańców osiedla.

§17.

Zmian w statucie i jego interpretacji dokonuje Rada Miasta.

§18.

Statut Osiedla wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Miasta i ogłoszeniu w sposób przyjęty na osiedlu.